Tissue

BJC Hygienist

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เซลล็อกซ์ บีเจซีแกนเล็ก แวลู1 ชั้น 400เมตร

รหัสสินค้า :

SBH012240

ขนาดบรรจุ :

1 ลังบรรจุ 12 ม้วน

ความยาว 400 เมตร/ม้วน ห่อ ความหนา 1 ชั้น

Scroll to Top
LINE LOGO SVG