Tissue

BJC Hygienist

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เซลล็อกซ์ บีเจซีแกนเล็ก แวลู 2 ชั้น 600เมตร

รหัสสินค้า :

SBH015160

ขนาดบรรจุ :

1 ลังบรรจุ 12 ม้วน

ความยาว 600 เมตร/ม้วน ห่อ ความหนา 2 ชั้น

Scroll to Top
LINE LOGO SVG