Thanawan

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เซลล็อกซ์ บีเจซี แวลู 2 ชั้น 300เมตร

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เซลล็อกซ์ บีเจซี แวลู 2 ชั้น 300เมตร

รหัสสินค้า : SBH016130

ขนาดบรรจุ :1 ลังบรรจุ 12 ม้วน

ความยาว : 300 เมตร/ม้วน ห่อ ความหนา 2 ชั้น

 

 

Scroll to Top
LINE LOGO SVG