Thanawan

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เซลล็อกซ์ บีเจซี แวลู 1 ชั้น 600เมตร

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เซลล็อกซ์ บีเจซี แวลู 1 ชั้น 600เมตร

รหัสสินค้า : SBH015160

ขนาดบรรจุ :1 ลังบรรจุ 12 ม้วน

ความยาว : 600 เมตร/ม้วน ห่อ ความหนา 1 ชั้น

 

 

Scroll to Top
LINE LOGO SVG