Thanawan

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เซลล็อกซ์ บีเจซีแกนเล็ก แวลู1 ชั้น 800เมตร

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เซลล็อกซ์ บีเจซีแกนเล็ก แวลู1 ชั้น 800เมตร

รหัสสินค้า : SBH015280

ขนาดบรรจุ :1 ลังบรรจุ 12 ม้วน

ความยาว : 800 เมตร/ม้วน ห่อ ความหนา 1 ชั้น

 

 

Scroll to Top
LINE LOGO SVG